Λόγω κορονοϊού παράταση οφειλών στον Δήμο Άνδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ 28/02/2022

 Ο Δήμος Άνδρου στα πλαίσια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ανακοινώνει την παράταση στην προθεσμία για ρύθμιση οφειλών μέχρι 28/02/2022 που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και των οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως 30.11.2021. 

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οι οφειλές μπορούν να ρυθμιστούν σε έως και 100 δόσεις. 

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 28/02/2022. 

ΟΣΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 24 ΔΟΣΕΙΣ

Ο Δήμαρχος Άνδρου

Δημήτριος Α. Λοτσάρης