ΦΡΑΓΚΑΚΙ: Ακύρωση της... ακύρωσης! Και συνέχιση των εργασιών... που έχουν ολοκληρωθεί!!!

  

Φραγκάκι: Οι 5 ανεμογεννήτριες όπως φαίνονται από το Στενό...

Πάνε κι έρχονται χωρίς νόημα οι ακυρώσεις εργασιών και οι ακυρώσεις των ακυρώσεων εργασιών στο ήδη ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο στο Φραγκάκι. Ακούραστοι και με ανεξάντλητες δυνάμεις και πόρους οι αντιμαχόμενοι καταφεύγουν αδιάκοπα σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης (τοπικό, περιφερειακό, κεντρικό, δικαστικό, διοικητικό, διαχειριστικό κλπ) επιδιώκοντας τη «νίκη» για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά. Όλα αυτά χωρίς ελάχιστα να αγγίζουν την κοινωνία της Άνδρου που δεν βλέπει και η πλειοψηφία δεν ξέρει το Φραγκάκι.

Οι 5 ανεμογεννήτριες στο Φραγκάκι όπως φαίνονται από την Ράχη Κορθίου

Πρόσφατα η μεριά των «οικολόγων» κατήγαγε μερικώς νομική νίκη την οποία πανηγύρισε δεόντως σε ιστοσελίδες του χώρου της για «διακοπή εργασιών» στο Φραγκάκι λόγω του τύπου της προβλήτας και της αποστάσεως των Α/Γ από το μονοπάτι 19, που έχει χαρακτηριστεί «δρόμος». Μόνο που οι εργασίες είχαν τελειώσει μήνες και η προβλήτα είχε φύγει πια, ενώ οι «δρόμοι» τους ήταν απλά μονοπάτια παλαιότερων εποχών. Έτσι, η επανεξέταση από την διοίκηση (υπουργείο) της αναίρεσης από την εταιρεία ακύρωσε την προηγούμενη ακύρωση (της περιφερειακής διοίκησης Σύρου) και τα έργα που έχουν τελειώσει στο Φραγκάκι μπορούν… να συνεχίσουν!!! Τι να συνεχίσουν δηλαδή αφού έχουν τελειώσει και το μόνο που μένει να συνεχίσει είναι ο δρόμος από το Στενό προς την Πίσω Μεριά που χάλασε από το πέρασμα του καλωδίου (που έφτασε πλέον στο κέντρο διανομής ρεύματος στον  Πιτροφό) και ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι με τις αναβολές και ακυρώσεις…

 

Η προβλήτα χάθηκε μετά το τέλος των εργασιών αποξήλωσης (μέσα Φεβρουαρίου)...

Άβυσσος η ψυχή της γραφειοκρατίας. Αδιανόητες οι αντοχές και οι απαντοχές «οικολόγων» και εταιρείας. Αδιανόητη και η πολιτική επιμονή των 4+1 συμβούλων της αντιπολίτευσης της ομάδας Καπάκη που εξακολουθούν να ποντάρουν πολιτικά σε αυτό…

Τέλος, πάντων εκδόθηκε προχτές από το υπουργείο ακυρωτική απόφαση της ακύρωσης της περιφερειακής διοίκησης για τις εργασίες που έχουν τελειώσει εδώ και μήνες!!! Κάτι που επιτρέπει να συνεχιστούν τουλάχιστον οι εργασίες επισκευής των πραγματικών δρόμων από την Πίσω Μεριά στο Στενό που έχουν χαλάσει με το πέρασμα του καλωδίου, που έφτασε στον Πιτροφό και με την σύνδεση του θα δουλέψουν οι 5 ανεμογεννήτριες στο Φραγκάκι που περιμένουν.

Παραθέτουμε παρακάτω αποσπάσματα από την ακύρωση (υπουργείου) της ακύρωσης (περιφέρειας Σύρου) προς ενημέρωση των κατοίκων (ιδίως της Πίσω Μεριάς) που ορθώς περιμένουν από την εταιρεία να ανακατασκευάσει τον ταλαιπωρημένο δρόμο τους…

«ΕΝ ΑΝΔΡΩ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

 

Οι ανεμογεννήτριες στο Φραγκάκι...

ΘΕΜΑ: Ακύρωση της με αρ. πρωτ. 12856/24.03.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επιβολή κυρώσεων σε βάρος της εταιρείας «GREEK WINDPOWER M.A.E» ( αρ. ΓΕΜΗ: 123282001000) για τη μη τήρηση των όρων και περιορισμών της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/ 1014/12.03.2020, ισχύος 15 ΜW άδειας εγκατάστασης όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 44216/05.10.2020 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου».

Το εξεταζόμενο έργο, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, τον τίτλο της ΜΠΕ και την άδεια εγκατάστασης αυτού, όπως τροποποιήθηκε κατά τα ανωτέρω, αφορά στην εγκατάσταση αιολικού σταθμoύ παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 15 MW στη θέση «Φραγκάκι» Δημοτικής Ενότητας Κορθίου, του Δήμου Άνδρου, της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Εν προκειμένω οι αναφερόμενες στο σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης ως διαπιστωθείσες παραβάσεις, που οφείλει να αποκαταστήσει η προσφεύγουσα εταιρεία και οι οποίες προδήλως συνάπτονται με την αιτιολογία της έκδοσης αυτής, αφορούν:

«α. Την μη νόμιμη κατάληψη τμημάτων (σε τουλάχιστο τέσσερα ( 4) σημεία) δικτύου παραδοσιακών προϋπαρχουσών μη αμαξιτών οδών προκειμένου να κατασκευαστεί η οδοποιία πρόσβασης στον υπό κατασκευή αιολικό σταθμό ( σχετ. Βxxx).

β. Μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των ανεμογεννητριών ( Α/Γ) αρ. 1,2,και 3 από κοινόχρηστο χώρο όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 4,της Υ.Α. 13310/07 (σχετ. Βxxx).

γ. Κατασκευή έργου προσαιγιάλωσης αλλά και νέου τμήματος οδού πρόσβασης, καθ’ υπέρβαση των έργων που περιγράφονται στο § 4.2 της θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που συνοδεύει την υπ αριθμ.πρ.οικ. 7613/05.04.2018 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (σχετ. B iii), αλλά και παρά την σχετική αυστηρή απαγορευτική πρόνοια του Π.Δ. 19.10.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 291/04.11.2011 - σχετ. A xi), για το οποίο διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος από το Λιμεναρχείο Άνδρου ( σχετ.Β xxiii &Βxxx)».
Από την επισκόπηση όλων των προβαλλόμενων λόγων της προσφυγής, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκαν υπόψη μας, προκύπτει ότι βασίμως πλήττεται η αιτιολογία της προσβαλλόμενης, ως παράνομης, καθώς οι διαπιστωθείσες παραβάσεις, που συγκροτούν την αιτιολογία της, ως παρατίθενται στο σώμα αυτής, διατυπώνονται το μεν αόριστα χωρίς να εξειδικεύονται με την παράθεση στοιχείων ή έστω με παραπομπή σε στοιχεία του φακέλου, περαιτέρω δε και απαράδεκτα κατά το μέρος που αφορούν σε ζητήματα η νομιμότητα των οποίων εξετάστηκε σε προηγούμενο στάδιο της περιβαλλοντικής διαδικασίας, ήτοι κατά την έγκριση της ΑΕΠΟ όπου και κρίθηκαν νόμιμα και Δεδομένου ότι το κύρος της ΑΕΠΟ ως ατομικής διοικητικής πράξης δεν μπορεί να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως επ΄ αφορμή ελέγχου άλλης εκτελεστής διοικητικής πράξης, ως εν προκειμένω της με αριθμ πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020 άδειας εγκατάστασης, παρίσταται αναγκαίο οι λόγοι που συγκροτούν την αιτιολογία έκδοσης της προσβαλλόμενης, να είναι 5 διακριτοί και να αφορούν ευθέως στην άδεια εγκατάστασης και όχι σε ζητήματα που συνάπτονται με το κύρος και το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ, η νομιμότητα της οποίας έχει κριθεί σε προγενέστερο στάδιο και ως προς αυτό ελέγχεται η νομιμότητα της παρεχόμενης αιτιολογίας.

Οι ανεμογεννήτριες όπως φαίνονται όταν είσαι δίπλα

Ειδικότερα: Με τους λόγους προσφυγής προβάλλονται τα εξής:

Α. Αρχικά προβάλλεται από την προσφεύγουσα εταιρεία, ότι η προσβαλλόμενη πράξη είναι παράνομη για λόγους εξωτερικής νομιμότητας της πράξης ήτοι «… διότι, αφενός, εκδόθηκε αναρμοδίως» και αφετέρου διότι «..θεμελιώνει την επιβολή της κύρωσης σε επιμέρους αβάσιμους λόγους και πάντως, αναιτιολόγητα και καθ' υπέρβαση της αρχής της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης..» επιπλέον δε ότι «.. αμφισβητεί ανεπίτρεπτα τους όρους της ΑΕΠΟ και της άδειας εγκατάστασης,» ότι « ο έλεγχος της τήρησης των όρων που έχουν τεθεί με την άδεια εγκατάστασης δεν είναι επιτρεπτό να περιλαμβάνει έλεγχο ζητημάτων τα οποία άπτονται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου…» και ότι «.. ο έλεγχος εφαρμογής των όρων της άδειας εγκατάστασης δεν μπορεί να καταλήγει σε παρεμπίπτοντα έλεγχο της νομιμότητας των όρων της άδειας εγκατάστασης, πόσο μάλλον της ΑΕΠΟ του έργου, αλλά εκτείνεται αποκλειστικά σε ζητήματα ορθής εφαρμογής της άδειας εγκατάστασης...» και εν γένει συμπερασματικά προβάλλεται ότι «.. κατά τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας εγκατάστασης αφενός δεν ελέγχονται ζητήματα που άπτονται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αφετέρου δεν ελέγχονται παρεμπιπτόντως οι όροι της άδειας εγκατάστασης, πόσο μάλλον της ΑΕΠΟ, αλλά αποκλειστικά η ορθή εφαρμογή, κατά την κατασκευή του έργου, της άδειας εγκατάστασης…»

Αρχικά σ΄ ότι αφορά την αναρμοδιότητα του οργάνου έκδοσης της προσβαλλομένης λεκτέα τα εξής: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η άδεια εγκατάστασης του έργου εξεδόθη με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/1014/12.03.2020 απόφαση του Υπουργείου ΠΕΝ, τροποποιήθηκε δε, από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, χωρίς κατά τον χρόνο έγκρισης της τροποποίησης αυτής, να διατυπωθούν από τον ίδιο τυχόν πλημμέλειες επί του περιεχομένου της ΑΕΠΟ, με αποτέλεσμα, ο Συντονιστής να έχει καταστεί κατά χρόνον αναρμόδιος για την επιβολή κυρώσεων σε βάρος της προσφεύγουσας, απτόμενων επί των όρων της ερειδόμενης στην ΑΕΠΟ άδειας εγκατάστασης, δεδομένου ότι απώτατο χρονικό σημείο κατά το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει τη σχετική αρμοδιότητά του, σύμφωνα με την ως άνω ΥΑ. Δ5−ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183/2013, άρθρο 11 παρ. 4 και 5 είναι ο χρόνος χορήγησης της άδειας εγκατάστασης, ενέργεια 6 στην οποία δεν προέβη παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ενέκρινε την τροποποίηση της αρχικής άδειας εγκατάστασης. Συνεπώς ο σχετικός λόγος προβάλλεται νομίμως και πρέπει να γίνει αποδεκτός.

Περαιτέρω σχετικά με τον προβαλλόμενο ισχυρισμό περί παράνομης αιτιολογίας ο σχετικός λόγος ανεξαρτήτως της βασιμότητας των λοιπών, ουσιαστικής φύσεως ζητημάτων που επί μέρους αναπτύσσονται και εκφεύγουν του ελέγχου της παρούσας, κρίνεται βάσιμος, κατά το μέρος που πλήττει την αιτιολογία της προσβαλλόμενης, προεχόντως διότι η αιτιολογία που διαλαμβάνει η προσβαλλόμενη, δεν αφορά στην ορθή εφαρμογή και τήρηση των όρων εγκατάστασης, γεγονός που πράγματι αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από την εκδούσα την προσβαλλόμενη πράξη υπηρεσία, αλλά υπεισέρχεται ανεπιτρέπτως, σε ουσιαστικά ζητήματα και ζητήματα νομιμότητας που έχουν ήδη εξεταστεί σε προηγούμενο στάδιο, ήτοι κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου που κατέληξε στην έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, η νομιμότητα της οποίας έχει κριθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας δυνάμει της υπ΄ αριθμ.2419/2019 αποφάσεώς του.

Επιπρόσθετα, απαραδέκτως δια της προσβαλλόμενης προβάλλονται ζητήματα που αφορούν στο περιεχόμενο της ΑΕΠΟ, καθώς αυτή αποτελεί ατομική διοικητική πράξη και είναι εξοπλισμένη με το τεκμήριο νομιμότητας, συνεπώς κατ΄ αποδοχή του σχετικού λόγου προσφυγής, η προσβαλλόμενη πάσχει και πρέπει να ακυρωθεί. Περαιτέρω από την επισκόπηση των προβαλλόμενων λόγων προσφυγής και καθ΄ ερμηνεία αυτών ιδία ως προς την επίκληση πάσχουσας και εν γένει μη νόμιμης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης και περί ελλείψεως βασιμότητας αυτής, σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο νομιμότητας δεν προκύπτει αν πριν την έκδοση της προσβαλλόμενης, τηρήθηκε η διαδικασία που διαγράφεται στις διατάξεις της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 13129 (ΦΕΚ Β’ 766 /28.08.1996) και δη στο άρθρο μόνο παρ. 2 αυτής, ήτοι αν στη προσφεύγουσα, ως άμεσα πληττόμενης δόθηκε η δυνατότητα να αμυνθεί προσηκόντως αποκρούοντας τα αναφερόμενα στο από 16.03.2022 (αρ.πρωτ.ΑΔ Αιγαίου 11488/16.03.22) εισηγητικό σημείωμα του τμήματος φυσικών πόρων Νοτίου Αιγαίου.

Η μη τήρηση της ως άνω οριζόμενης διαδικασίας καθιστά την προσβαλλόμενη παράνομη καθώς παραβιάστηκε ουσιώδης τύπος αυτής, ο οποίος συνέχεται με το συνταγματικώς κατοχυρωμένο στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος δικαίωμα ακρόασης οι όροι άσκησης του οποίου εξειδικεύονται στο άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η παρ. 1 του οποίου ορίζει ότι «[ο]ι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων 7 συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα». Β. Περαιτέρω προβάλλεται ότι «.. η προσβαλλόμενη είναι και επί της ουσίας παράνομη καθώς οι υποτιθέμενες παραβάσεις αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης..» όπως ο σχετικός λόγος εξειδικεύεται στις υπό στοιχεία 17,18,19 και 20 παραγράφους της προσφυγής.

Ο σχετικός λόγος κρίνεται βάσιμος, καθώς η διαπίστωση της μη τήρησης των αποστάσεων ασφαλείας των ανεμογεννητριών (Α/Γ 1, 2 και 3) από τον κοινόχρηστο δεν αποτελεί στοιχείο ή αντικείμενο ελέγχου της τήρησης των όρων της άδειας εγκατάστασης, όπως υπολαμβάνεται στην προσβαλλόμενη, αλλά στοιχείο του φακέλου της ΑΕΠΟ, δηλαδή στοιχείο προγενέστερης φάσης που ελέγχεται κατά το στάδιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

Eπειδή όπως έχει κριθεί, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής της απόφασης, ή η απόφαση αυτή έχει προσβληθεί ανεπιτυχώς, στο επόμενο στάδιο της χορήγησης της άδειας εγκατάστασης μπορεί κατά την έννοια των ειδικών διατάξεων του ν. 3468/2006 να εξεταστεί μόνον αν, σύμφωνα με την οικεία ειδική νομοθεσία, θεσπίζεται απαγόρευση εγκατάστασης του σταθμού, καθώς και η νομιμότητα της εν λόγω άδειας κατά τη νομοθεσία αυτή.

Δεν μπορεί, όμως, να εξετασθεί ζήτημα καταλληλόλητας του χώρου εξ εκείνων τα οποία ήταν εξεταστέα κατά το στάδιο της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων ούτε ζήτημα πληρότητας της εγκριθείσας μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (πρβλ. ΣτΕ 2006/2015 σκ. 8, 1654/2018 σκ. 9, 1655/2018 σκ. 9, 1656/2018 σκ. 9 κ.ά.).

Επειδή ο σχετικός λόγος και οι συναφείς με αυτόν ισχυρισμοί της προσφεύγουσας κρίνονται βάσιμοι, κατά το μέρος με το οποίο στην προσβαλλόμενη προβάλλονται κατ΄ ουσίαν πλημμέλειες και ελλείψεις της ΜΠΕ, κατ’ ακολουθίαν δε τούτου και πλημμέλειες της ΑΕΠΟ του έργου, και πλήττουν την ΑΕΠΟ, η νομιμότητα της οποίας, όπως προεκτέθηκε, προσβλήθηκε ανεπιτυχώς και επί Δικαστηρίω.

Επειδή άλλωστε δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι μεταβλήθηκαν ουσιωδώς τα δεδομένα στα οποία είχε στηριχθεί η έκδοση της ΑΕΠΟ, ο προβαλλόμενος λόγος που βάλλει κατά της αιτιολογίας είναι βάσιμος διότι ενέχει έμμεση αμφισβήτηση της νομιμότητας της ΑΕΠΟ του έργου, ως προς τα στοιχεία που εξετάσθηκαν από τη ΜΠΕ τα οποία θα μπορούσαν, μόνο κατ’ εξαίρεση, να ληφθούν υπόψη από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, αν συνέτρεχε ιδιαιτέρως σοβαρός λόγος συνιστάμενος σε κρίσιμη και 8 ουσιώδη ανατροπή των δεδομένων στα οποία είχε στηριχθεί η ΑΕΠΟ, γεγονός που δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.

Επειδή εξάλλου προκειμένου να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιλαμβάνει και Τεύχος Συμβατότητας του έργου με το Ειδικό Χωροταξικό πλαίσιο των ΑΠΕ το οποίο περιλαμβάνει πίνακα Ε όπου περιγράφεται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας των Α/Γ.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, με τη ΜΠΕ υποβλήθηκε το Τεύχος Συμβατότητας, ώστε να ελεγχθεί η συμμόρφωση του έργου με τις απαιτήσεις περί ελάχιστων αποστάσεων που ορίζει ο νόμος και συνεπώς απαραδέκτως στην προσβαλλόμενη επαναφέρεται ο λόγος αυτός ως παράβαση των όρων εγκατάστασης του έργου, και πρέπει κατ΄ αποδοχή του αντίστοιχου λόγου προσφυγής η προσβαλλόμενη να ακυρωθεί.

Περαιτέρω προβάλλεται ότι « ..η προσβαλλόμενη είναι και επί της ουσίας παράνομη καθώς οι επιμέρους ισχυρισμοί στους οποίους θεμελιώνεται είναι αβάσιμοι α) Ως προς την υποτιθέμενη μη τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των ανεμογεννητριών από κοινόχρηστο χώρο β) Ως προς την υποτιθέμενη μη νόμιμη κατάληψη τμημάτων για την κατασκευή της οδοποιίας πρόσβασης στον αιολικό σταθμό γ) ως προς τα ζητήματα που συνδέονται με τον αιγιαλό. Σ΄ ότι αφορά στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης που αφορά στην μη τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων ασφαλείας των ανεμογεννητριών από κοινόχρηστο χώρο σύμφωνα με την ΥΑ 13310/2007, κρίνεται πλημμελής και ανεπαρκής, αφού αφενός δεν εξειδικεύεται στην προσβαλλόμενη, τι είδους κοινόχρηστος χώρος είναι και από που αντλείται ο χαρακτηρισμός αυτός, αφετέρου δεν προκύπτει ποια είναι συγκεκριμένα η τηρητέα απόσταση ασφαλείας που όφειλε να ακολουθηθεί καθώς η αόριστη αναφορά περί παράβασης των διατάξεων κρίνεται ανεπαρκής.

Τούτο άλλωστε καθίσταται αναγκαίο ενόψει ΄του ότι για την νήσο Άνδρο έχει κριθεί, ότι λαμβάνονται υπόψη και όσα ορίζονται στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ και συγκεκριμένα για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης αιολικής ενέργειας μεταξύ άλλων έχει κριθεί ότι (ΣτΕ 1403/2019) «...λαμβάνονται υπόψη οι όροι των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας καθώς και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Α.Π.Ε. (ΣτΕ 1260/2018, 1973/2017, 696/2016, 3140/2015 7μ, 2741/2014)»

Περαιτέρω σχετικά με τον προβαλλόμενο λόγο που πλήττει την αιτιολογία της προσβαλλόμενης ως προς την ύπαρξη ή μη οδού και ειδικότερα την μη νόμιμη κατάληψη τμημάτων (σε τουλάχιστο τέσσερα (4) σημεία) δικτύου παραδοσιακών προϋπαρχουσών μη αμαξιτών οδών προκειμένου να κατασκευαστεί η οδοποιία 9 πρόσβασης στον υπό κατασκευή αιολικό σταθμό, και περαιτέρω ως προς την μη ύπαρξη κοινοχρήστου χώρου, κρίνεται ως απαράδεκτος, καθόσον αφορά ζητήματα που προϋποθέτουν έλεγχο ουσίας που εκφεύγει του ελέγχου που ενεργείται με την παρούσα, σε κάθε περίπτωση δε η βασιμότητα αυτού, μαζί με τους συναφείς μ΄ αυτόν ισχυρισμούς, ενόψει της προσβολής της άδειας εγκαταστάσεως θα κριθεί αρμοδίως από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Επισημαίνεται όμως ότι τα μονοπάτια και τα σημεία διασταύρωσης / τομής απεικονίζονται στο εγκεκριμένο σχέδιο που συνοδεύει τη μελέτη οδοποιίας αλλά και στη ΜΠΕ του 2018 και περαιτέρω για τις μεν δημόσιες εκτάσεις, η νόμιμη χρήση προκύπτει από την εξασφάλιση ΑΕΠΟ με έγκριση επέμβασης, ΠΠΧ, άδειας και πρωτοκόλλου εγκατάστασης, για τις δε ιδιωτικές από τα προσκομισθέντα μισθωτήρια συμβόλαια με τους ιδιοκτήτες των εκτάσεων που υποβλήθηκαν στην αρμόδια για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης αρχής.

Τέλος όσον αφορά τον προβαλλόμενο λόγο και τους συναφείς ισχυρισμούς που αφορούν στην αιτιολογία της προσβαλλόμενης ως προς την τρίτη διαπιστωθείσα παράβαση, για το θέμα του αιγιαλού, ήτοι «..τη κατασκευή έργου προσαιγιάλωσης αλλά και νέου τμήματος οδού πρόσβασης καθ' υπέρβαση των έργων που περιγράφονται στο § 4.2. της θεωρημένης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που συνοδεύει την υπ ΄αριθμ οικ.7613/05/04/2018 απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων αλλά και παρά τη σχετική αυστηρή απαγορευτική πρόνοια του Π.Δ. 19.10.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 291/4.11.2011 - σχετ. A xi) για το οποίο διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος από το Λιμεναρχείο Άνδρου » ο σχετικός λόγος κρίνεται βάσιμος και πρέπει κατά τούτο να γίνει αποδεκτός διότι: όπως προβάλλεται και δεν προκύπτει το αντίθετο από τα στοιχεία του φακέλου που τέθηκαν υπόψη μας, αρχικά η σχετική έκθεση αυτοψίας ελέγχου της Κτηματικής Υπηρεσίας δεν κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα η οποία ουδέποτε κλήθηκε επ ΄αυτού να εισφέρει τις απόψεις της.

Περαιτέρω η προσφεύγουσα αναφέρει ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία πριν την έκδοση της υπ αριθμ. πρωτ 1394/ΕΞ2022/ΥΠΟΙΚ/05.01.2022 απόφασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας περιουσίας και κοινωφελών υπηρεσιών για την ανάκληση της με αριθμ.πρωτ.14230/εξ2020/14.12/2020 απόφασης περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσεως του αιγιαλού και του συνεχόμενου χώρου στην θέση Στενό της νήσου Άνδρου, ήτοι δεν κλήθηκε πριν την έκδοση μιας εξαιρετικά δυσμενούς πράξεως να διατυπώσει τις απόψεις της.

Τα ως άνω γεγονότα έπρεπε να συναξιολογηθούν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης, και συναφώς έπρεπε σε κάθε περίπτωση, πριν την έκδοση αυτής, να ελεγχθεί αρμοδίως, η υφιστάμενη κατάσταση του αιγιαλού, και προεχόντως έπρεπε να διερευνηθεί αν κατά τον χρόνο έκδοσης της 10 προσβαλλόμενης, εξακολουθούσε υφιστάμενος ο σχετικός κίνδυνος ατυχήματος, ενέργειες που δεν έγιναν και καθιστούν κατ΄ αποδοχή του σχετικά προβαλλόμενου λόγου την αιτιολογία της προσβαλλόμενης πλημμελή και ως εκ τούτου ακυρωτέα.

Εξάλλου, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, με το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 26388 ΑΠΑ 2022/11-04-2022 έγγραφο της κτηματικής υπηρεσίας Κυκλάδων Α΄ με θέμα « Σχετικά με την απομάκρυνση κατασκευών και επαναφορά του χώρου στην φυσική του κατάσταση στην περιοχή ̈Στενό της ν. Άνδρου, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου Εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού στη θέση ̈Φραγκάκι ν. Άνδρου της εταιρείας GREEK WINDPOWER» βεβαιώνεται ότι «..από την αυτοψία του μηχανικού της υπηρεσίας μας Δημητρίου Δαλέζιου στην εν λόγω περιοχή που διενεργήθηκε στις 03-03-2022, διαπιστώθηκε ότι έχουν απομακρυνθεί πλήρως οι κατασκευές εντός αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου που είχαν διαπιστωθεί με την (δ) σχετική αυτοψία μας και το φυσικό περιβάλλον έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, όπως μας είχε ήδη γνωστοποιηθεί με το (γ) σχετικό σας.»

Από το περιεχόμενο του ως άνω εγγράφου, προκύπτει ότι η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος διαπιστώθηκε ότι είχε πλήρως και εμπροθέσμως ολοκληρωθεί η επαναφορά του αιγιαλού και του συνεχόμενου θαλάσσιου χώρου στην προτέρα φυσική τους κατάσταση, τουλάχιστον από τις 03-03-2022 όπου και διενεργήθηκε η σχετική αυτοψία της ως άνω υπηρεσίας, αν όχι και νωρίτερα με βάση την από 21.02.2022 επιστολή της εταιρείας, πάντως σε κάθε περίπτωση σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης της προσβαλλόμενης, γεγονός που δεν ελήφθη υπόψη και καθιστά ομοίως την αιτιολογία αυτής πλημμελή και ως εκ τούτου ακυρωτέα.

Επειδή, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση νόμου ως βασίμως υποστηρίζει η προσφεύγουσα εταιρεία είναι ακυρωτέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 όπως ισχύει.

Για τους λόγους αυτούς, Αποφασίζουμε:

1.Γίνεται δεκτή η από 31.03.2021 εμπρόθεσμη προσφυγή της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία «GREEK WINDPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «GREEK WINDPOWER ΜΑΕ» 2.Ακυρώνεται, κατά το σκεπτικό, η με αριθμ. πρωτ. 12856/ 24.03.2022 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Επιβολή κυρώσεων σε 11 βάρος της εταιρείας «GREEK WINDPOWER M.A.E» ( αρ. ΓΕΜΗ: 123282001000 ) για τη μη τήρηση των όρων και περιορισμών της με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27164/ 1014/12.03.2020, ισχύος 15 ΜW άδειας εγκατάστασης, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την αρ. πρωτ. 44216/05.10.2020 Απόφαση Συντονιστή Α.Δ. Αιγαίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ

  1. Σχολιάζετε ως επισκέπτης.
Attachments (0 / 3)
Share Your Location
There are no comments posted here yet
This comment was minimized by the moderator on the site

Πώς γίνεται ρε παιδιά να διαβάζουμε στο site της Κινηματογραφικής Λέσχης Ανδρου και στο Save Andros για την «διπλή νίκη»κατά των ανεμογεννητριών του δικτύου οικολογικών οργανώσεων Αιγαίου και λοιπών τοπικών ακτιβιστών οικολόγων, την ίδια μέρα που ανακοινώνεται η ανάκληση της έωλης προφανώς απόφασης ανάκλησης της άδειας, για την οποία πανηγυρίζουν?
Ποιός θα μας εξηγήσει γιατί τόσο μένος κατά των ΑΠΕ από την Συριζοπαρέα (βλέπε Εφημερίδα των Συντακτών κλπ) τώρα που αποδείχτηκε περίτρανα, ότι το κόστος του ρεύματος από ΑΠΕ είναι το εν τέταρτο του κόστους από φυσικό αέριο και οπωσδήποτε πολύ χαμηλότερο από του λιγνίτη!