Στις 9 Ιουνίου ο μειοδότης της ανάπλασης του λιμανιού του Γαυρίου - Ένα ακόμα σημαντικό έργο υλοποιείται

 

Στις 9 Ιουνίου θα ανακοινωθεί ο μειοδότης εργολάβος από τον διεθνή διαγωνισμό που έχει προκηρυχθεί για την ανάπλαση λιμένα Γαυρίου. Έργο μελέτης που έμεινε στο ράφι 11 χρόνια! Μια νέα εικόνα θα δημιουργηθεί για το Γαύριο. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί μετά από συνεχείς προσπάθειες δυο και πλέον  ετών καταφέραμε με τις συντονισμένες συλλογικές ενέργειές  μας,

να φτάσουμε επιτέλους στην δημοπράτηση,  ενός μεγάλου λιμενικού έργου υποδομής για την Άνδρο . 

Πρόκειται για το έργο ''Ανάπλαση λιμένα Γαυρίου '', που βελτιώνει σημαντικά την λειτουργία και την εικόνα του λιμανιού της Άνδρου.

Υπενθυμίζω ότι ο φάκελος της μελέτης του έργου ήταν ''ξεχασμένος'' στα συρτάρια του Δήμου μας περισσότερο από μια 10ετία! Ήταν με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Υδρούσας Κυριάκου Θωμά είχε εκπονηθεί δωρεάν από την αείμνηστη υπάλληλο του Δήμου μας Ζωή Μηλιού !

Τον ανασύραμε το 2019 με την βοήθεια του Κυριάκου Θωμά και με ενέργειες της διοίκησης του Δημάρχου Άνδρου Δημ. Λοτσάρη επικαιροποιήθηκε και κατατέθηκε προς έγκριση στο Λιμενικό Ταμείο και στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Χρειάστηκε να πιέσουμε για να προχωρήσει η έγκρισή του και ζητήσαμε και έγινε δεκτό,  να  χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου. Η επίβλεψη εργασιών  θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας. Το έργο είναι προϋπολογισμού 426 413 ευρώ . 

Να σημειώσω πως είναι η πρώτη φορά που το Λιμενικό Ταμείο χρηματοδοτεί ένα τόσο μεγάλο έργο στην Άνδρο!

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν: τους εξαίρετους συνεργάτες της ΤΥ του Δήμου Ανδρου και την πρόεδρο του ΔΛΤΤΑ Ευγενία Αλοιμόνου .

Γιώργος Βαλ. Μαντζώρος

Σύμβουλος Δημάρχου Ανδρου

Μέλος ΔΣ του ΔΛΤΤΑ

 

Θα κατασκευαστούν νέα κιγκλιδώματα για την περίφραξη του λιμένα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟΥ            
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 426.413,39 € (με ΦΠΑ)
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 26/2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Ίδιοι πόροι του ΔΛΤ ΤΑ

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τήνου-Άνδρου  διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου, με κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΓΑΥΡΙΟΥ, εκτιμώμενης αξίας 343.881,77 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), με CPV 45241000-8 (Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια)

Το έργο αποτελείται από εργασίες
Α. ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 238.255,41 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και Απρόβλεπτα) και
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 99.491,35 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και Απρόβλεπτα)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της    Σύμβασης.

Με το παρόν έργο  προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες στο Λιμένα του Γαυρίου:
Αντικατάσταση τσιμέντινου οδοστρώματος βορείου προβλήτας 1230,00μ2
Αντικατάσταση δεστρών βορείου προβλήτας
Αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων και αποπεράτωση περίφραξης λιμένα
Αντικατάσταση ελαστικών προσκρουστήρων
Τοποθέτηση ανεμοπετασμάτων στα στέγαστρα αναμονής επιβατών
Τοποθέτηση αγωγών και φρεατίων για μελλοντική τοποθέτηση Pillar στην βόρεια προβλήτα.


 
Η βόρεια προβλήτα θα ανακαινιστεί πλήρως. Θα τσιμεντοστρωθεί εκ νέου, θα μπουν νέες δέστρες και ελαστικοί προσκρουστήρες. Θα μπουν αγωγοί και φρεάτια για Pillar. Και ανεμοπετάσματα στα στέγαστρα αναμονής επιβατών.
 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19    και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  α/α  ΕΣΗΔΗΣ 187317, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής  https://portoftinosandros.webnode.gr/ και http://www.dimostinou.eu/

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06 Ιουνίου2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ
Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 09 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «ενιαίο  ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (6.878 €) με χρόνο ισχύος τουλάχιστον 30 ημερών,  μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του Άρθρου 19 της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι 05-08-2023. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, για διάστημα δέκα τριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών (άρθρο 97 του ν. 4412/2016).
Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Λιμενικού Ταμείο Τήνου-Άνδρου  
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους : Η σύμβαση αφορά σε ενιαίο φυσικό αντικείμενο και η αλληλουχία των εργασιών κατασκευής απαιτεί μία εργολαβία.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ’ αριθμό  
175/2021  Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Τ.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΟΙΜΟΝΟΥ